PRIVACY PROTOCOL


Home
Vacatures
Jobagent
Organisaties
Loopbaancentrum
Opleidingen & stages
Actueel
Links
Service
Voor werkgevers
gebruikersnaam:wachtwoord

Privacy Protocol Jobsrepublic

Jobsrepublic voert een actief beleid op het punt van de bescherming en bewaking van de privacy van haar bezoekers en deelnemers.

Gegevens worden nooit doorverkocht
Uitgangspunt voor ons privacybeleid is dat alle in de door Jobsrepublic ontwikkelde vacaturesites opgenomen persoonlijke, bedrijfs- of andere informatie, niet dan na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende natuurlijke of rechtspersonen zal worden opgenomen, ge(re)presenteerd en/of gedistribueerd. De informatie zal uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die de bezoekers of deelnemers ermee hebben beoogd. Onder 'persoonlijke informatie' verstaan we: alle informatie die direct of indirect herleidbaar is tot natuurlijke personen. Onder 'bedrijfsinformatie' verstaan we: alle informatie die betrekking heeft op bedrijven, instellingen of anderssoortige organisaties. Onder 'andere informatie' verstaan we: alle informatie, die betrekking heeft of zou kunnen hebben op persoonlijke- of bedrijfsinformatie. Jobsrepublic zal de in haar sites opgenomen informatie, van welke aard of inhoud dan ook nooit aan derden verkopen, doen verkopen of anderszins beschikbaar (doen) stellen.

Statistische doeleinden
Voorzover Jobsrepublic de haar ter beschikking gestelde informatie gebruikt voor statistische doeleinden, zal deze informatie te allen tijde worden gedepersonaliseerd en uitsluitend worden aangewend ten behoeve van de kwalitatieve verbetering van de door ons ontwikkelde sites en/of de verbetering van de kwaliteit van onze service aan onze deelnemers of bezoekers.

Beveiliging gewaarborgd
Jobsrepublic verplicht zich tegenover haar deelnemers en bezoekers alles te doen wat redelijkerwijs in haar vermogen ligt om - met inzet van alle daartoe geëigende of benodigde middelen of methoden - te bewerkstelligen, dat misbruik van de in de door haar ontwikkelde sites opgenomen informatie door derden - met inbegrip van deelnemers, bezoekers of medewerkers van Jobsrepublic- wordt tegengegaan, voorkomen of verhinderd. Jobsrepublic verplicht zich de beveiliging van de gegevens van haar bezoekers en deelnemers te waarborgen.

Strikte naleving
Als uitvloeisel van het bovenstaande zijn alle medewerkers van Jobsrepublic bij hun indiensttreding verplicht tot ondertekening en strikte naleving van dit privacy-protocol. Jobsrepublic ziet toe op de uitvoering van dit protocol en heeft hiertoe onder meer een privacy-committee ingesteld, waarin behalve de ondernemingsdirectie ook tenminste drie vertegenwoordigers van uiteenlopende relevante sectoren van het maatschappelijk verkeer zijn opgenomen.

 


Powered by Jobsrepublic | Copyright 2000-2018 | Privacy Protocol